Studenci i doktoranci

Studenci i doktoranci z niepełnosprawnościami oraz studenci i doktoranci przewlekle chorzy Uniwersytetu Medycznego w Łodzi mają zapewnione bieżące wsparcie we wszelkich problemach i trudnościach związanych z ich stanem zdrowia i procesem kształcenia.

W Uniwersytecie Medycznym uregulowano zasady wsparcia dla osób z niepełnosprawnością w poniższych aktach prawnych:
Uchwała nr 12/2020 z dnia 26 listopada 2020 r. Senatu Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

Poza Regulaminem wydatkowania środków uchwała zawiera:

 • Regulamin ubiegania się o udzielenie Wsparcia (formy wsparcia, proces wnioskowania);
 • Regulamin ubiegania się o Wsparcie w postaci pomocy Asystenta dydaktycznego;
 • Regulamin ubiegania się o Wsparcie w postaci dodatkowych godzin zajęć z lektoratu języka obcego;
 • Regulamin ubiegania się o Wsparcie w postaci zakupu przez Uniwersytet specjalistycznego sprzętu lub oprogramowania wspierającego proces kształcenia osób z niepełnosprawnością.

Regulamin dostosowania warunków odbywania studiów do potrzeb studentów będących osobami niepełnosprawnymi lub przewlekle chorymi (stanowiący załącznik nr 1 do Regulaminu Studiów), który umożliwia studentom:

 • Zmianę trybu odbywania studiów (IOS);
 • Zmianę formy uczestniczenia w zajęciach dydaktycznych (min. W-F, asystent);
 • Zmianę formy zapisu materiałów dydaktycznych i sporządzania notatek (powiększona czcionka, dokument elektroniczny, używanie podczas zajęć urządzeń rejestrujących dźwięk i obraz);
 • Zmianę trybu uzyskiwania zaliczeń i składania egzaminów (zmiana formy egzaminu lub zaliczenia, używanie podczas egzaminów urządzeń wspomagających, przedłużenie czasu trwania zaliczenia lub egzaminu);
 • Zmianę organizacji sesji egzaminacyjnej (zmiana terminów, przedłużenie terminu
  sesji).

Zapisy dotyczące wsparcia doktorantów w procesie kształcenia znajdują się w:

Ponadto w Uniwersytecie Medycznym obowiązują:

Podziel się: